ကျွန်မပညာသည် Kyi Aye

ISBN:

Published:


Description

ကျွန်မပညာသည်  by  Kyi Aye

ကျွန်မပညာသည် by Kyi Aye
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | | ISBN: | 8.70 Mb

စာရေးဆရာမကြီး ကြညအေး၏ စာပေအနုပညာလကရာများထဲတွင တသီးတခြားဖြစနေသော လုံးချငးဝတထုတစပုဒဖြစသည။ အဘယကြောငဆိုသော ဇာတသဘင အငြိမလောကရပဝနးမှ လှုပရှားကပြ ဖြစပျကသွားကြသော မငးသမီး၊ လူပြက၊ တီးဝိုငးဆရာ၊ ဇာတပိုငရှငတို၏ ရုပပုံလွှာ ကားချပဖြစနေသောကြောငဖြစသည။Moreစာရေးဆရာမကြီး ကြည်အေး၏ စာပေအနုပညာလက်ရာများထဲတွင် တသီးတခြားဖြစ်နေသော လုံးချင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဇာတ်သဘင် အငြိမ့်လောကရပ်ဝန်းမှ လှုပ်ရှားကပြ ဖြစ်ပျက်သွားကြသော မင်းသမီး၊ လူပြက်၊ တီးဝိုင်းဆရာ၊ ဇာတ်ပိုင်ရှင်တို့၏ ရုပ်ပုံလွှာ ကားချပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ကျွန်မပညာသည်":


haifastreetfoodtours.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us